Anymedia.lv Reklāmas sistēma nodrošina reklāmas izvietošanu un pārvaldīšanu partneru portālos

Noteikumi un prasības

Reklāmdevējs ir pilnībā atbildīgs par ievietojamās reklāmas saturu, pareizību un atbilstību patiesajiem apstākļiem, kā arī atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tiesībām izplatīt informāciju, sevišķi ētikas, konkurences un autortiesību jautājumos.
Reklāmā jārespektē Latvijai saistošos starptautiskos līgumos, Eiropas Savienības tiesību normās, Latvijas Republikas Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktie principi un cilvēka tiesības. Reklāma nedrīkst saturēt neko tādu, kas pārkāpj vai rosina pārkāpt likumu.
Anymedia.lv ir tiesības bez reklāmdevēja brīdināšanas, pārtraukt reklāmas publicēšanu, ja tiek konstatēts, ka reklāmas saturs neatbilst portāla reklāmas izvietošanas noteikumiem.

Apmaksas kārtība

Reklāmdevējs par reklāmas pakalpojumiem Anymedia.lv reklāmas sistēmā veic uz elektroniski sagatavota rēķina pamata.
Rēķins ir jāapmaksā pirms kampaņas uzsākšanas, ja reklāmdevējs ar partneri nav vienojušies par citu norēķinu kārtību.
Ja reklāmdevējs Anymedia.lv ir pasūtījis reklāmu, tad ir uzskatāms, ka reklāmdevējs ir iepazinies ar šiem noteikumiem, saprot tos, neatsaucami piekrīt tiem, atzīst tos par sev saistošiem, apņemoties tos ievērot un uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu.
info@anymedia.lv